MANA PATANAKARN PHOTO CONTEST 2019

08 Oct 2019

Ph1

MANA PATANAKARN

PHOTO CONTEST 2019

บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “โครงการบารานี พาร์ค ในแนวคิด “Design = Life การออกแบบที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว  ชิงรางวัลชนะเลิศรับกล้อง Leica C-Lux มูลค่า 39,200 บาท และรางวัล Popular Vote รับกล้อง Leica Sofort Instant Film มูลค่า 12,100 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>   ใบสมัครประกวดภาพถ่าย Baranee Park

1.  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ
 • ไม่เป็นพนักงานภายในของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด หรือบริษัทในเครือฯ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องกด Like เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Mana Patanakarn” หรือ Follow อินสตาแกรม manapat โดยใช้เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่านั้น

2.  แนวคิดในการถ่ายภาพ

 • แนวคิดสำหรับภาพถ่าย “Design = Life การออกแบบที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว”

3.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายภายใน โครงการ บารานี พาร์ค ของบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด เท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่เป็นการตัดต่อภาพ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือ ส่งประกวดหรือรับรางวัลจากที่ใดมาก่อนหากมีการส่งภาพที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายที่เหมือนกัน และปรากฏว่ารูปภาพดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าประกวดที่ส่งรูปภาพตามที่บริษัทฯกำหนด มาให้กับบริษัทเป็นลำดับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่น หน่วยงานใดๆ หรือได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางบริษัทฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ กับบริษัทฯ ทุกกรณี

4. ระยะเวลาการรับสมัครส่งภาพเข้าประกวด และประกาศผลการประกวด

 • ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หากผู้สมัครเข้าประกวดส่งใบสมัคร และภาพถ่ายไม่ทันตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาภาพถ่ายของผู้สมัครเข้าประกวดทุกกรณี ทั้งนี้ระยะเวลาการรับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางสื่อออนไลน์ของบริษัทฯได้แก่ ทางเว็บไซต์ “www.manapat.co.th” เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Mana Patanakarn” และอินสตาแกรม “manapatakarn”
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ระยะเวลา และของกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าทั้งนี้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วไม่มีผลงานใดสามารถสื่อถึงแนวคิดในการถ่ายภาพตามข้อ 2. หรือไม่มีผลงานใดอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

5. วิธีการส่งภาพเข้าประกวดชิงรางวัล

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครฉบับนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำใบสมัครมาแสดงและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครของบริษัทฯในวันที่นัดเข้ามาถ่ายภาพโครงการฯบริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ทุกกรณี
 • ผู้สมัครจะต้องแจ้งนัดวันเข้าถ่ายภาพภายในโครงการ บารานี พาร์ค ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ได้ที่ Line ID : @manapatanakarn โดยมีช่วงระยะเวลาการถ่ายภาพ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1. ตั้งแต่ เวลา09.00 . ถึง12.00 . และช่วงที่ 2. ตั้งแต่ เวลา13.00 . ถึง17.00 .ตามลำดับ ทั้งนี้รายละเอียดการจัดลำดับคิวในวันนัดถ่ายภาพและระเบียบข้อบังคับต่างๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้สมัครประกวดทราบภายในวันนัดถ่ายภาพต่อไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแต่ละจุด และผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์รูปภาพ JPEGไม่ตำกว่า 3 MB จำนวน 3 ภาพ ที่ผู้สมัครคัดเลือกแล้ว มายัง E-mail: wongtawan@manapat.co.th เท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องโพสต์ผลงานภาพที่ส่งเข้าประกวด ลงโซเชียลมีเดียของตนเอง พร้อมติดแฮชแทค #DesignIsLife #BaraneePark #ManaPatnakarn ในกรณีโพสต์บนอินสตาแกรมให้ Tag มาที่ Account @manapatanakarn หรือบนเฟซบุ๊กให้ Tag มาที่ Account @Mana Patanakarn

6. เกณฑ์การตัดสิน และการให้คะแนน

 • สามารถสื่อถึงแนวคิด Design = Life                      40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์                                                     30 คะแนน
 • องค์ประกอบภาพ                                                        30 คะแนน
 • คำตัดสินจากดุลยพินิจของกรรมการบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

7. รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ กล้อง Leica C-Lux 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote รับกล้อง Leica Sofort Instant Film 1 รางวัล
 • ภาพที่ผ่านการคัดเลือก 20 ภาพ ใบประกาศนียบัตร จาก บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าว

Location

แผนที่คลิก >> บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

Ph2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า : MEGA SALE 1 ปี ...
อ่านต่อ
เอสเพน คอนโด เฟส C คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้า จ่ายน้อยผ่ ...
อ่านต่อ
เอสเพน คอนโด ลาซาล : MEGA SALE 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว ...
อ่านต่อ
บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3 : MEGA SALE 1 ปีมี ...
อ่านต่อ
Baranee Residence New Year Party 2019
อ่านต่อ
Aspen Market Fest 1 สุดๆ ไปเลย
อ่านต่อ
มานะ พัฒนาการ รับรางวัล Best Boutique Developer
อ่านต่อ
บารานี พาร์ค ร่มเกล้า รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่ ...
อ่านต่อ
โครงการเอสเพน คอนโด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวั ...
อ่านต่อ
Aspen Condo Welcoming Party : Meet The Neighbors
อ่านต่อ